งานรับปริญญา

NYU ถึง ดร.เทย์เลอร์ สวิฟต์

“คือผู้บุกเบิกและผู้สนับสนุนที่ทรงอิทธิพลต่อสิทธิของศิลปินในการเผชิญหน้ากับการเอารัดเอาเปรียบและเป็นผู้สนับสนุนระดับโลกที่แข็งแกร่งในการต่อต้านการเลือกปฏิบัติต่อเพศวิถี (Sexual orientation) และอัตลักษณ์ทางเพศ (Gender identity)”

รูปภาพ

สุนทรพจน์เด็ด

SARATAY.COM ALL POWERED BY SARATAY PRODUCTION ©Taylor Nation, LLC